ESCOLA L'AULET - CELRÀ

TRETS D’IDENTITAT

L’Escola L’Aulet acull alumnes del segon cicle d‘Educació Infantil -3/6anys- i dels cicles d’Educació primària – 6/12anys-.

El nostre centre té uns trets d’identitat que el caracteritzen:

Tret d’identitat 1

L’escola pública l’Aulet vl desenvolupar en els alumnes aquell nivell necessari de coneixements, actituds i habilitats que els capacitaran per adaptar-se de forma positiva i crítica al seu medi.

Tret d’identitat 2

L’Escola Pública L’Aulet vol ésser integradora i oberta a la diversitat i opta per anar construint un context escolar capaç d’acollir tots els nens.

Tret d’identitat 3

L’Escola Pública l’Aulet fa una opció clara per a l’educació personalitzada. Lluny d’uniformitzacions, el desenvolupament ampli i específic de la pròpia personalitat de cada alumne/a, ha de trobar a l’escola un bon terreny d’expansió.

La creativitat, el foment de la lliure expressió i una base metodològica d’ensenyament actiu en seran requisits indispensables.

Tret d’identitat 4

L’Escola Pública L’Aulet es manifesta democràtica i participativa. Pares, alumnes, mestres, institucions i associacions interventores han de crear una autèntica comunitat dotada de comunicació, vies clares de coordinació i gestió, on cadascú disposi del dret i la possibilitat real d’intervenir. Més enllà de la gestió institucional i centrats en el terreny educatiu, es fa una opció clara i manifesta de compromís amb el conjunt dels valors democràtics.

Tret d’identitat 5

L’Escola Pública L’Aulet vol educar en la línia de fomentar l’entesa entre els pobles, l’assumpció i el respecte als Drets Humans i la valoració de la Pau i les actituds no-violentes.

Tret d’identitat 6

L’Escola Pública L’Aulet, d’acord amb els principis d’igualtat i no discriminació, opta per un ensenyament igual entre els nens i les nenes, desenvolupat en un marc de coeducació. Així, la metodologia didàctica mirarà d’evitar conductes que posin l’èmfasi en els papers tradicionals atribuïts a l’home i a la dona, intentant proporcionar als/les alumnes imatges diversificades i no convencionals d’un sexe i l’altre.

Tret d’identitat 7

L’Escola Pública L’Aulet és una escola catalana compromesa amb el redreçament nacional de Catalunya i amb el foment de la consciència nacional catalana. La llengua vehicular de l’escola serà el català.

Tret d’identitat 8

L’Escola Pública L’Aulet vol garantir una coherència metodològica. Així, es compromet a vetllar per la coordinació i l’harmonia entre els diferents mètodes utilitzats per l’equip de mestres.

Tret d’identitat 9

L’Escola Pública L’Aulet vol permetre i fomentar el desenvolupament de la innovació i la realització de nous projectes; propiciant que el mestre pugui plantejar-se objectius atractius i no rutinaris.

Tret d’identitat 10

L’Escola Pública l’Aulet vol ésser arrelada i sensible al seu entorn social i natural.

Tret d’identitat 11

L’Escola Pública L’Aulet vol potenciar en els seus alumnes la valoració de l’esforç com a eina de progrés i el gust pel treball i la feina ben feta.

Tret d’identitat 12

L’Escola Pública L’Aulet es declara aconfessional respecte a totes les religions, tant de mestres com d’alumnes. L’escola com a tal no prendrà posicions religioses o atees, sinó de total respecte per les creences de cada persona. El mestre, lliurement, podrà donar el seu parer personal si els alumnes li ho demanen expressament.

Tret d’identitat 13

L’Escola Pública L’Aulet opta per incorporar el teatre dins el currículum que seguiran els alumnes, com a activitat relacionada tant amb l’art com lligada a altres àrees disciplinars i a aspectes de desenvolupament de la personalitat de l’alumne/a.